Daily Mandarin Chinese - Return

❤❤❤Standard Chinese Language Learning❤❤❤ 7月16日 退货 A:Wǒ xiǎng wèn xià kě yǐ tuì huàn huò ma? A:我想问下可以退换货吗? I’d like to know if it can be changed or returned. B:Shì de, shāng pǐn chū shòu hòu yī gè yuè nèi, rú yǒu zhì liàng wèn tí, kě yǐ tuì huò. B:是的,商品出售后一个月内,如有质量问题,可以退货。 Yes, any defective goods can be returned in one month. 普通話,普通话,中文,汉语,Hanyu, Online Mandarin, Online Chinese, Study Mandarin, Study Chinese, Putonghua, e-Putonghua
Back to Top